Notice: Undefined index: subalias in /var/www/vhosts/caritas.md/httpdocs/views/news.php on line 11

Cerere de ofertăCerere de ofertă

Cerere de ofertă (CDO)

 

Data lansării cererii de ofertă: 19.09.2022

Termenul de primire a întrebărilor și vizitarea obiectivului: 23.09.2022

Data și ora limită de depunere a CDO: 25.09.2022, ora 17:00

 

SUBIECT: Cerere de ofertă pentru „Lucrări de reparație a stadionului multisportiv de la Centrul de refugiați FIDES, str. Mușatinilor 1, or. Chișinău

Stimați potențiali ofertanți:

Fundația de Binefacere Caritas Moldova (Caritas Moldova; www.caritas.md), organizație necomercială, fără membri, de caracter umanitar și de binefacere, de utilitate publică, care desfășoară o activitate neprofitabilă, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 30/1, MD-2028, cod fiscal (INDO): 1015620003945, solicită cotații cu lucrări de reparație stadion multisportiv (pentru detalii: procurement@caritas.md).

Prezenta Cerere de ofertă (CDO) cuprinde scrisoarea de intenție și următoarele:

 

1. Secțiunea A – Instrucțiuni cu privire la depunerea cotațiilor;
2. Secțiunea B – Criterii de evaluare;
3. Secțiunea C – Clauze contractuale;

4. Secțiunea D – Dispoziții de solicitare.
 

Cotațiile se depun la adresa de e-mail: procurement@caritas.md. Depunerile în format electronic se vor face până la data și ora limită stabilită. Cotațiile primite după data limită nu vor fi luate în considerare. Informațiile incomplete depuse ca răspuns la prezenta cerere de ofertă poate atrage după sine excluderea din concurs. Nu se acceptă exemplare tipărite.

 

Emiterea prezentei CDO nu constituie un angajament de atribuire și nu obligă CARITAS MOLDOVA din punct de vedere juridic să atribuie un contract. De asemenea, prezenta CDO nu obligă CARITAS MOLDOVA să achite contravaloarea cheltuielilor de pregătire și depunere a cotațiilor.

SECȚIUNEA A – INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA COTAȚIILOR

 1. Întrebări și clarificări: Ofertanții pot adresa la CARITAS MOLDOVA întrebări de clarificare cu privire la CDO, la adresa: procurement@caritas.md până la data menționată mai sus. CARITAS MOLDOVA nu este obligată să răspundă la întrebările primite după data specificată mai sus sau expediate la o adresă de e-mail diferită de cea prevăzută în prezentul document.
 2. Depunerea ofertelor.
  1. Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail specificată în prezenta solicitare până la ora exactă specificată în prezenta solicitare.   
  2. Email-ul destinat depunerilor trebuie să indice numele și numărul cererii în subiect (a se vedea Scrisoarea de intenție pentru denumirea relevantă și numărul CDO).
  3. E-mailurile cu atașamente care depășesc 15 MB vor fi respinse din sistemul de e-mail al CARITAS MOLDOVA. Ofertanții pot trimite mai multe e-mailuri pentru a face față acestei provocări; Fiecare trebuie să includă denumirea și numărul CDO.
  4. Ofertele trebuie să fie curate și clare. Ofertanții trebuie să aplice semnătura și ștampila în dreptul corectărilor de mână.
  5. Ofertele vor fi organizate în 4 fișiere PDF separate, după cum urmează (etichetate corespunzător):
   1. Fișa de informații a ofertantului (Anexa 2) – se va completa cu documentele justificative (Copia certificatului de înregistrare a afacerii etc.);
   2. Profilul companiei (cel mult 10 pagini);
   3. Oferta tehnică și financiară în conformitate cu caietul de sarcini.

NOTĂ: Ofertele financiare vor fi prezentate în moneda locală (leu moldovenesc) atât cu, cât și fără TVA.

 1. Oferte multiple. Ofertanții sunt bineveniți să depună mai multe oferte care să prezintă termeni și condiții sau produse/servicii comerciale alternative pentru a satisface cerințele prezentei solicitări. Fiecare ofertă depusă va fi evaluată separat.
 2. Depunerea cu întârziere, modificarea, revizuirea și retragerea ofertelor.  
  1. Orice ofertă, modificare, revizuire sau retragere a unei oferte primite la biroul CARITAS MOLDOVA menționată în solicitare după ora exactă specificată pentru primirea ofertelor este considerată a fi „cu întârziere” și nu poate fi luată în considerare.
  2. Ofertele pot fi retrase printr-o notificare scrisă primită de la un reprezentant autorizat al Ofertantului în orice moment înainte de ora exactă stabilită pentru primirea ofertelor. Ofertele vor fi considerate retrase odată cu primirea notificării scrise confirmată de CARITAS MOLDOVA.
 3. Atribuirea contractului. CARITAS MOLDOVA intenționează să evalueze ofertele și să atribuie un contract Ofertantului care furnizează cea mai ieftină ofertă acceptabilă din punct de vedere tehnic. Prin urmare, oferta inițială a Ofertantului ar trebui să conțină cele mai bune condiții ale Ofertantului din punct de vedere tehnic și al prețului. Cu toate acestea, CARITAS MOLDOVA își rezervă dreptul de a purta discuții ulterior, dacă este necesar. CARITAS MOLDOVA poate respinge oricare sau toate sau poate accepta orice altă ofertă în locul celei mai avantajoase. De asemenea, CARITAS MOLDOVA poate renunța la nereguli minore în ofertele primite.
 4. Validitatea ofertelor: Oferta va rămâne valabilă pentru o perioadă minimă de 45 de zile.
 5. Depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse la adresa de mail specificată mai sus, nu mai târziu de data și ora limită menționată.
 6. Criterii de eligibilitate: Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate pentru a participa în cadrul achiziției.
  1. Să aibă capacitatea juridică de a încheia un contract în Moldova.
  2. Să nu se afle în insolvență, în stare de administrare judiciară, faliment, să nu facă obiectul unei proceduri de lichidare sau judiciare pentru oricare dintre aceste circumstanțe.
  3. Să nu fie suspendat sau exclus din achizițiile publice de către Guvernul Statelor Unite, Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială sau DFID.
  4. Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente ca dovadă a eligibilității:
   1. Certificat valabil de înregistrare sau un echivalent.
 7. Drepturile CARITAS MOLDOVA: CARITAS MOLDOVA își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau cotații și, la discreția sa, să anuleze prezenta CDO. CARITAS MOLDOVA poate respinge orice ofertă determinată a fi nereceptivă. O ofertă receptivă respectă toți termenii și condițiile din CDO. Cotația trebuie să fie completă, semnată de un semnatar autorizat și livrată nu mai târziu de ora și data de depunere indicate pe prima pagină a acestei cereri. CARITAS MOLDOVA își poate rezerva dreptul de a renunța la orice discrepanțe minore dintr-o ofertă.

 

SECȚIUNEA B – CRITERII DE EVALUARE

 1. CARITAS MOLDOVA va evalua și compara ofertele în ordinea următoare:
 1. Evaluare administrativă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor administrativă. Ofertele trebuie să includă toate produsele menționate în Instrucțiunile de depunere a cotațiilor și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.
 2. Evaluare tehnică - Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calității pe baza naturii serviciilor oferite și a alinierii la domeniul de activitate al CARITAS MOLDOVA și calității companiei, evidențiată de profilul companiei, certificări, experiență anterioară și verificări de referință.
 3. Evaluare financiară - Ofertele vor fi evaluate pe baza costului propus și a raportului calitate-preț.

Clarificare: Pentru a ajuta la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, CARITAS MOLDOVA poate, la discreția sa, să solicite ofertanților să clarifice ofertele.

SECȚIUNEA C – CLAUZE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE

Punctele de mai jos vor constitui termeni și condiții contractuale obligatorii.

 1. Părțile contractante se angajează să îndeplinească corect și profesional obligațiile contractate, în conformitate cu legile și normele aplicabile ale profesiei, ținând seama de faptul că acestea ar trebui în mod explicit:
  1. Să respecte demnitatea umană și drepturile fundamentale ale omului;
  2. Să protejeze drepturile și demnitatea copiilor și adulților vulnerabili pentru a fi în siguranță față de abuz și exploatare;
  3. Să protejeze drepturile copilului de a fi protejat de exploatarea economică și de orice muncă periculoasă care poate interfera cu educația copiilor, dăuna sănătății copiilor, dezvoltării fizice, psihice sau sociale;
  4. Să asigure un mediu de lucru lipsit de hărțuire și discriminare;
  5. Să respecte cu strictețe standardele de conduită stabilite în Codul de conduită al furnizorilor/prestatorilor de servicii.
  6.  
 2. Părțile contractante declară că nu oferă și nu vor oferi asistență financiară sau materială persoanelor sau organizațiilor despre care se știe că pledează, sponsorizează sau participă la activități care încalcă legea sau activități teroriste.
 3. În legătură cu situația epidemiologică cauzată de virusul COVID 19 și măsurile de conduită prescrise, părțile contractante se angajează să monitorizeze publicarea ordinelor instituțiilor competente din Moldova cu privire la situația epidemiologică și să acționeze în consecință.
 4. Părțile contractante se angajează să raporteze orice acțiuni necorespunzătoare în timpul implementării obligațiilor prezentului contract către CARITAS MOLDOVA în termen de 24 de ore, prin e-mail: secretariat@caritas.md. Acțiunile necorespunzătoare includ abuzul și exploatarea copiilor sau adulților vulnerabili, discriminarea, frauda, ​​corupția, asaltul, traficul, hărțuirea sexuală și de orice alt tip, precum și riscul de exploatare și securitate. De asemenea, părțile contractante se angajează să raporteze către CARITAS MOLDOVA orice alte acuzații care nu au legătură directă cu programele sau personalul finanțat de CARITAS MOLDOVA, dar care pot afecta relația dintre cele două părți sau reputația CARITAS MOLDOVA sau a partenerilor săi. În cazul raportării unor abateri, părțile contractante se angajează să coopereze pe deplin cu CARITAS MOLDOVA în cadrul anchetei sau să aplice măsurile disciplinare corespunzătoare. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la rezilierea prezentului acord fără daune.
 5. Condiții de plată:
  1. Furnizorul va emite o factură oficială pentru bunurile/serviciile prestate;
  2. Suma totală va fi plătită furnizorului în termen de 15 zile după acceptarea satisfăcătoare de către CARITAS MOLDOVA a bunurilor/serviciilor și primirea unei facturi corecte și detaliate;
  3. Plata se va face prin transfer bancar în contul companiei și sub numele companiei;
  4. Dacă ofertanții au nevoie de condiții alternative de plată, această propunere trebuie inclusă în oferta financiară.

Anexa 2: Fișa de informații a ofertantului

Datele companiei:

Denumirea juridică a companiei:

 

Adresa:

 

Orașul, codul poștal și țara:

 

Numărul de telefon:

 

Numărul de fax:

 

URL-ul paginii web – dacă este cazul

 

Țara contribuabilului

 

Numele persoanei de contact sau al reprezentantului

(Nume, prenume)

 

Numărul de telefon/mobil al persoanei de contact:

 

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

 

Documente justificative

(a se atașa):

꙱  Certificatul valabil al înregistrării sau un echivalent

 Informații bancare:

Deținătorul contului bancar:

 

Numărul de cont:

 

Moneda contului:

 

Denumirea băncii:

 

Adresa băncii:

 

SWIFT: (dacă este cazul)

 

IBAN: (dacă este cazul)

 

 

 

                               

 

Data       :______________            Semnătura ___________________   Ștampila____________________